משולש, כתר, מלכות, מזבח
Triangle, crown, kingship and altar
1988-1989

משולש, כתר, מלכות, מזבח. דימויים וסמנים של החוויה הפיזית-רוחנית ביחס לשמיים וארץ. תשקיף של נוף פנימי. כתר ומלכות נלקחו תחילה כמושגים ומטאפורות המייצגים פיזי ונשגב. מאוחר יותר מושגים אלו לבשו משמעות כמתוך שפת הקבלה

Triangle, crown, kingship and altar Images and symbols of the physical experience in relation to heaven and earth. A perspective of the inner view. Crown and kingship are first used as concepts and metaphors representing both the physical and the sublime. Later, these concepts acquired meaning from the language of Kabbalah.